Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Mamy przyjemność poinformować, iż przedsiębiorstwo Arcom jest w trakcie realizacji projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów palet metalowych w firmie Arcom”.

Całkowity koszt realizacji projektu: 14 883 000,00 PLN

W tym wydatki kwalifikowane: 12 100 000,00 PLN

Kwota współfinansowania ze środków publicznych: 6 050 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2014-2015

Realizacja niniejszego projektu ma na celu zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w firmie Arcom, poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji palet na opony. Realizacja projektu będzie wymagała budowy dwóch prototypowych stanowisk roboczych do obróbki laserowej, odpowiedzialnych za wytwarzania nóg palet oraz części palet o profilu otwartym. Prototypowe stanowiska robocze zaprojektowano z wykorzystaniem obecnie najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych technologii laserowych oraz urządzeń roboczych i peryferyjnych o parametrach technicznych najwyższych, możliwych do osiągnięcia przy obecnym stanie techniki. Wdrożone rozwiązania technologiczne odpowiadać będą za realizację procesu produkcyjnego w firmie Arcom (produkcja palet pod opony).

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Aktualne dokumenty przetargowe:

Informujemy, że zakończyliśmy realizację zadania i wszystkie postępowania przetargowe zostały zamknięte. Dziękujemy za złożone oferty.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W ramach 3. Osi Priorytetowej „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

Mamy przyjemność poinformować, że przedsiębiorstwo Arcom jest w trakcie realizacji projektu pt.:

„Wdrożenie strategii rozwoju działalności międzynarodowej firmy Arcom”

Całkowita wartość Projektu wynosi: 405 304,68 PLN

W tym wydatki kwalifikowane: 329 516,00 PLN

Kwota współfinansowania ze środków publicznych: 164 758,00 PLN

Okres realizacji Projektu: 2016-2017

Realizacja projektu jest wynikiem planów rozwojowych firmy Arcom, które zakładają konieczność dywersyfikacji źródeł przychodów firmy w wyniku internacjonalizacji działalności.

Celem strategicznym firmy w zakresie działalności eksportowej jest osiągnięcie silnej pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych, zwiększenie rozpoznawalności marki oraz stworzenie stabilnych kanałów przychodów. Rozwój eksportu pozwoli uniezależnić się od rynku krajowego i wahań koniunkturalnych na poszczególnych rynkach docelowych. Stwarza to podwaliny do stabilnego rozwoju firmy w długim okresie.

Aktualne dokumenty przetargowe:

Informujemy, że zakończyliśmy realizację zadania i wszystkie postępowania przetargowe zostały zamknięte. Dziękujemy za złożone oferty.

Ogłoszenia O wynikach przetargów Program 3.3.3 – Go To Brand
  • Zadanie 8.1 – Zabudowa stoiska na targach Automechanika Dubaj 2018 Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Epoc Messe Frankfurt GmbH i została ona wybrana na Wykonawcę zadania.
  • Zadanie 8.2 – Transport i noclegi w Dubaju Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Gretka Sp. z o.o. i została ona wybrana na Wykonawcę zadania.

  • Zadanie 8.3 – Transport eksponatów na targi Automechanika Dubaj 2018 Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PMST Transmeble International Sp. z o.o. i została ona wybrana na Wykonawcę zadania.

Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

  1. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Arcom poprzez automatyzację procesów biznesowych na bazie systemu B2B”

Celem projektu jest stworzenie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego polegającego na koordynacji działalności firmy Arcom z jej partnerami biznesowymi. Jest to przedsięwzięcie o charakterze technicznym, informatycznym oraz organizacyjnym, które doprowadzi do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Obecnie zamówienia przekazywane są telefonicznie, pisemnie, mailowo lub w inny, przyjęty w danych stosunkach, sposób. Po zaakceptowaniu zamówienia następuje dostawa oraz rozliczenie transakcji – przekazywana jest faktura oraz dokumentacja zdawczo-odbiorcza. Na jej podstawie następuje przyjęcie do magazynu oraz przyporządkowanie do konkretnego zadania produkcyjnego.

Wdrożenie systemu B2B zautomatyzuje składanie zamówień oraz usprawni znacznie komunikację dotyczącą ich liczby, czasu realizacji czy ewentualnych opóźnień. Połączenie systemów informatycznych firmy Arcom i jej partnerów biznesowych spowoduje ograniczenie kosztów transportu oraz pozwoli na szybsze przygotowanie kalkulacji cenowych.

Również dla dystrybutorów firmy dostęp do baz danych oraz możliwość wymiany informacji w formie elektronicznej stanowić będzie znaczące ułatwienie w prowadzeniu wymiany handlowej. Ponadto, bardziej efektywna komunikacja oraz przejrzystość poszczególnych transakcji zwiększą stopień kontroli nad kredytem kupieckim i terminowością należności. Faktury dostawcy przekazywane będą drogą systemową, co skróci czas wygenerowania dokumentów oraz pozwoli na kontrolę terminów obowiązywania gwarancji.

Główne korzyści z wdrożenia systemu B2B można zdefiniować jako:

Przyspieszenie i umożliwienie lepszej komunikacji z partnerami biznesowymi – z uwagi na automatyzację procesu przekazywania informacji oraz stworzenie baz danych z określonymi poziomami dostępu, pracownicy poszczególnych firm będą mogli jednocześnie i w każdym czasie uzyskać niezbędne dane na temat oferowanych produktów i usług. Zostaną także wyeliminowane zbędne ogniwa w procesie komunikacji. Jasny podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych partnerów oraz sprawny system raportowania w systemie B2B. Lepsza obsługa relacji z partnerami biznesowymi. Standaryzacja procesów oraz ujednolicenie i standaryzacja zamawianego asortymentu. Jasność procedur – firmy będą mogły w przejrzysty sposób podać czas realizacji przyjętej do wykonania usługi lub zleconej dostawy, każdy podmiot będzie miał jasno sprecyzowane kanały komunikacji oraz procedury postępowania w wypadku zgłoszenia konkretnego zlecenia. Elektroniczna wymiana informacji za pośrednictwem standardu EDI w ramach systemu B2B przyczyni się do zwiększenia szybkości jej obiegu pomiędzy działami handlowymi, produkcyjnymi, zaopatrzeniowymi, dystrybucyjnymi, administracyjnymi oraz finansowymi, a także ograniczy ilość nieścisłości powstających przy wykorzystaniu dotychczasowych metod komunikacji.

Aktualne dokumenty przetargowe:

Informujemy, że zakończyliśmy realizację zadania i wszystkie postępowania przetargowe zostały zamknięte. Dziękujemy za złożone oferty.

Informujemy, że zakończyliśmy realizację zadania i wszystkie postępowania przetargowe zostały zamknięte. Dziękujemy za złożone oferty.

Program Regionalny Narodowa strategia spójności

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  1. Gospodarka regionalnej szansy 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

Tytuł projektu: „Inwestycja w bazę technologiczną oraz rozwój nowych produktów drogą wzrostu konkurencyjności firmy Arcom S.J. Artur Wilk, Robert Zięba.”

Aktualne dokumenty przetargowe:

Informujemy, że zakończyliśmy realizację zadania i wszystkie postępowania przetargowe zostały zamknięte. Dziękujemy za złożone oferty.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Nr konkursu: 3

Rok: 2017

Mamy przyjemność poinformować, iż przedsiębiorstwo Arcom jest w trakcie realizacji projektu pt.: “Rozwój marki Arcom na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży części samochodowych i lotniczych.”

Całkowity koszt realizacji projektu: 998 030,00 PLN

W tym wydatki kwalifikowalne: 958 700,00 PLN

Kwota współfinansowania ze środków publicznych: 575 220,00 PLN

Celem projektu jest promowanie marki produktów firmy Arcom, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Promujemy Markę Polskiej Gospodarki poprzez udział w programie promocji części samochodowych i lotniczych. Osiągnięte rezultaty będą wykorzystane do dalszego rozwoju eksportu produktów firmy na nowe rynki działalności i promocję marki i produktów Arcom na rynkach zagranicznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Priorytet: Gospodarka wiedzy

Działanie: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach.

Poddziałanie: Bony na innowacje

Mamy przyjemność poinformować, iż przedsiębiorstwo Arcom jest w trakcie realizacji projektu pt.:

“Zakup usługi wzorniczej w zakresie wykonania projektu wykonawczego wielopoziomowych podestów kompatybilnych z gotowymi systemami załadowczo-wyładowczymi w firmie Arcom.”

Całkowity koszt realizacji projektu: 103 600,00 PLN

W tym koszty kwalifikowane: 95 000,00 PLN

Kwota współfinansowana ze środków publicznych: 85 500,00 PLN

Rezultatem niniejszego przedsięwzięcia będzie opracowanie a następnie wdrożenie w firmie Arcom innowacyjnego wyrobu w postaci wielopoziomowych podestów kompatybilnych z gotowymi systemami załadowczo-wyładowczymi. Opracowane w ramach projektu rozwiązanie będzie przedmiotem zgłoszenia wzoru użytkowego.

Aktualne dokumenty przetargowe:

W chwili obecnej nie prowadzimy żadnych postępowań przetargowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego

Oś priorytetowa: III. Przedsiębiorcza Małopolska Działanie: 3.4. Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP Poddziałanie: 3.4.4. Dotacje dla MŚP

Mamy przyjemność poinformować, iż przedsiębiorstwo Arcom jest w trakcie realizacji projektu pt.: “Wdrożenie nowego wyrobu w postaci wielopoziomowych podestów kompatybilnych z gotowymi systemami załadowczo- wyładowczymi w firmie Arcom”

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 987 650,00 PLN

W tym wydatki kwalifikowalne: 3 999 300,00 PLN

Kwota współfinansowania ze środków publicznych: 1 599 720,00 PLN

Celem realizacji niniejszego przedsięwzięcia natomiast jest wdrożenie do produkcji wyrobów w postaci podestów wielopoziomowych kompatybilnych z paletami. Zastosowanie podestów pozwoli klientom na optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Korzyścią z realizacji projektu będzie dywersyfikacja produkcji firmy Arcom poprzez wdrożenie zasadniczo ulepszonych, innowacyjnych w skali kraju wyrobów, nie wykraczających poza przemysł w którym aktualnie Arcom obecnie działa. Z punktu widzenia firmy Arcom wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów umożliwi zwiększenie przychodów firmy co w dalszej perspektywie doprowadzi do powstania kolejnych innowacji.

Okres realizacji od 01.08.2018 r. do 14.01.2021 r.