Program operacyjny innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Arcom poprzez automatyzację

procesów biznesowych na bazie systemu B2B”

Celem projektu jest stworzenie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego polegającego na koordynacji działalności firmy Arcom z jej partnerami biznesowymi. Jest to przedsięwzięcie o charakterze technicznym, informatycznym oraz organizacyjnym, które doprowadzi do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Obecnie zamówienia przekazywane są telefonicznie, pisemnie, mailowo lub w inny, przyjęty w danych stosunkach, sposób. Po zaakceptowaniu zamówienia następuje dostawa oraz rozliczenie transakcji – przekazywana jest faktura oraz dokumentacja zdawczo-odbiorcza. Na jej podstawie następuje przyjęcie do magazynu oraz przyporządkowanie do konkretnego zadania produkcyjnego.

Wdrożenie systemu B2B zautomatyzuje składanie zamówień oraz usprawni znacznie komunikację dotyczącą ich liczby, czasu realizacji czy ewentualnych opóźnień. Połączenie systemów informatycznych firmy Arcom i jej partnerów biznesowych spowoduje ograniczenie kosztów transportu oraz pozwoli na szybsze przygotowanie kalkulacji cenowych.

Również dla dystrybutorów firmy dostęp do baz danych oraz możliwość wymiany informacji w formie elektronicznej stanowić będzie znaczące ułatwienie w prowadzeniu wymiany handlowej. Ponadto, bardziej efektywna komunikacja oraz przejrzystość poszczególnych transakcji zwiększą stopień kontroli nad kredytem kupieckim i terminowością należności. Faktury dostawcy przekazywane będą drogą systemową, co skróci czas wygenerowania dokumentów oraz pozwoli na kontrolę terminów obowiązywania gwarancji.

Główne korzyści z wdrożenia systemu B2B można zdefiniować jako:

  1. Przyspieszenie i umożliwienie lepszej komunikacji z partnerami biznesowymi – z uwagi na automatyzację procesu przekazywania informacji oraz stworzenie baz danych z określonymi poziomami dostępu, pracownicy poszczególnych firm będą mogli jednocześnie i w każdym czasie uzyskać niezbędne dane na temat oferowanych produktów i usług. Zostaną także wyeliminowane zbędne ogniwa w procesie komunikacji.
  2. Jasny podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych partnerów oraz sprawny system raportowania w systemie B2B.
  3. Lepsza obsługa relacji z partnerami biznesowymi.
  4. Standaryzacja procesów oraz ujednolicenie i standaryzacja zamawianego asortymentu.
  5. Jasność procedur – firmy będą mogły w przejrzysty sposób podać czas realizacji przyjętej do wykonania usługi lub zleconej dostawy, każdy podmiot będzie miał jasno sprecyzowane kanały komunikacji oraz procedury postępowania w wypadku zgłoszenia konkretnego zlecenia.

Elektroniczna wymiana informacji za pośrednictwem standardu EDI w ramach systemu B2B przyczyni się do zwiększenia szybkości jej obiegu pomiędzy działami handlowymi, produkcyjnymi, zaopatrzeniowymi, dystrybucyjnymi, administracyjnymi oraz finansowymi, a także ograniczy ilość nieścisłości powstających przy wykorzystaniu dotychczasowych metod komunikacji.

Pobierz dokumenty:

– Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego

– Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji B2B

– Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu modułu projektowego systemu B2B

– Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szkolenia z obsługi systemu B2B oraz elektronicznej wymiany danych